Právní poradna: Odvolání

Jan Fiala

Proti rozhodnutí o nepřijetí dítěte je možné podat odvolání. Toto právo vyplývá z § 81 odst. 1 správního řádu a není rozhodující, zda je tato skutečnost uvedena v poučení. Odvolání lze podat i proti rozhodnutí soukromé mateřské školy (je-li zapsána v rejstříku škol http://rejskol.msmt.cz/ – takových bude většina). 

V případě mateřských škol zřizovaných ministerstvem nebo registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi je odvolacím orgánem Ministerstvo školství. 

Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (od doručení), připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání (osobně) anebo je-li v tento den podána poštovní zásilka. Doporučujeme však nenechávat to na poslední chvíli a podat odvolání dříve. Schovejte si podací lístek. Odvolání podejte ve dvou tiskopisech. Odvolává se dítě, to je zastoupeno zákonným zástupcem, který odvolání podává za něj. 

Odvolání musí obsahovat náležitosti podle § 82 odst. 2 a § 37 odst. 2 správního řádu. Konkrétně:

  • kdo je činí, – jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště (příp. doručovací adresa)
  • které věci se týká,
  • co se navrhuje,
  • označení správního orgánu, jemuž je určeno,
  • podpis,
  • proti kterému rozhodnutí směřuje,
  • v jakém rozsahu ho napadá a
  • v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

 V praxi se objevují tzv. blanketní odvolání (neobsahují odůvodnění – argumentaci). Používají se při přijímání „na odvolačku“ v případech, kdy je dítě těsně nepřijato. Následné přijetí připadá v úvahu například, pokud jsou některé děti přijaty do více mateřských škol. Nelze vyloučit, že při uvolnění místa budou přednostně přijaty děti, které se odvolaly, ač se v přijímacím řízení umístily níže. V případě blanketního odvolání bude odvolací orgán přezkoumávat pouze zákonnost rozhodnutí. Výhodnější je však argumentaci uvést, protože pak se bude zabývat i správností rozhodnutí, kterou přezkoumává pouze v rozsahu námitek uvedených v odvolání. Více viz http://www.cicar.cz/article/show-article/problematika-neuplnych-odvolani-ve-spravnim-rizeni

 Argumentace záleží na přijímacích kritériích, průběhu přijímacího řízení a konkrétním obsahu rozhodnutí. Častými chybami (kromě přijímacích kritérií, viz samostatný článek) je nedostatečné či zcela chybějící odůvodnění (nepostačuje pouze konstatování, že dítě nebylo přijato z kapacitních důvodů, nebo že nezískalo (pouze s odkazem na kritéria) dostatečný počet bodů), zasahování zřizovatele do rozhodování, nevyčlenění míst v mateřské škole, která zůstanou neobsazena pro účely odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí – viz též doporučení veřejného ochránce práv. http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Doporuceni/Doporuceni-skolky-2012.pdf

 Doporučujeme požadovat změnu rozhodnutí, nikoliv zrušení. Po zrušení rozhodnutí by dítě stejně nemuselo být přijato kvůli naplněné kapacitě. Při změně rozhodnutí je dítě přijato a je úkolem zřizovatele uvést takový stav (překročení kapacity) do souladu se zákonem (navýšit kapacitu) – viz též tiskové zprávy veřejného ochránce práv. http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/dite-lze-prijmout-do-skolky-i-nad-kapacitu-mist/ a http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/prvni-odvolani-proti-neprijeti-deti-do-skolek-a-skolky-bez-rezerv/

 Vzor odvolání

 

Odbor

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání

Podle § 81 správního řádu se v plném rozsahu odvoláváme proti rozhodnutí … ze dne …, č.j./sp. zn. …, převzaté/doručené dne … a kterým bylo rozhodnuto, že se … (jméno dítěte), nar. …, trvale bytem … nepřijímá k předškolnímu vzdělávání v …

Rozpor s právními předpisy a nesprávnost rozhodnutí spatřujeme v následujících okolnostech:

Napadené rozhodnutí je nedostatečně odůvodněné, protože … Rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy, protože … Bylo postupováno v rozporu s přijímacími kritérii, protože … Přijímací kritéria jsou nelegitimní, protože …

Ze shora uvedených důvodů navrhujeme, aby odvolací orgán rozhodl takto:

Rozhodnutí … se mění takto: 

… se přijímá (od …) k předškolnímu vzdělávání v …

 Dvojmo

 V … dne …

 ………………… (podpis zákonného zástupce)

…, nar. … trvale bytem …, zákonný zástupce (dítěte) …, nar. …, bytem tamtéž

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)
Příspěvek byl publikován v rubrice Výchova dětí předškolního věku. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *