Praha 6

Přijímání dětí do mateřských škol Městské části Praha 6

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Informace pro rodiče

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od tří do šesti let. Na přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok, k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
 • Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost), evidenční list, předloží svůj platný průkaz totožnosti, rodný list dítěte a pokud není místo trvalého pobytu dítěte shodné s trvalým pobytem rodičů,  předloží potvrzení o trvalém pobytu dítěte.
 • Ředitelka mateřské školy je povinna žádost od zákonných zástupců přijmout a dle oznámených kritérií rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
 • Další podmínky pro přijetí  stanovuje ředitel/ředitelka mateřské školy v kritériích.
 • Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webových stránkách MŠ apod., a to do 15. 1. 2015.

Pokyny pro rodiče

 1. Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře (žádost a evidenční list ) stažením na webu příslušné mateřské školy nebo na adrese www.jakdoskolky.cz , případně si je v listinné podobě vyzvedne na ÚMČ Praha 6 (vstupní hala nebo odbor školství). Osobní návštěva zákonného zástupce dítěte není nutná.
 2. Dokumenty řádně vyplněné, včetně lékařského potvrzení, podepsané zákonným zástupcem dítěte odevzdá zákonný zástupce do zvolené/ných mateřské(ých) škol(y) ve stanoveném termínu,  tj. 25. 2. 2015 (v některých MŠ i 24. 2. 2015), čas pro odevzdání stanoví ředitelka MŠ. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení. Návštěvu dítěte v MŠ je doporučeno uskutečnit ve dnech otevřených dveří.
 3. V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží :
  • potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem dané mateřské školy,
  • zápisový lístek,
  • termín k nahlédnutí do spisu dítěte  dne 10. 3. 2015, čas stanovují mateřské školy.
 1. Termín zveřejnění výsledku zápisu je 10. 3. 2015 od 12.00 hod., na webu školy a na vývěsce MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí v pořadí dle bodového hodnocení plnění kritérií.
 2. Zákonní zástupci přijatých dětí odevzdají  dne 11. 3. 2015 v době od 13.00 do 17.00 hod. zápisový lístek do zvolené  mateřské školy a podají zde zpětvzetí žádostí pro další mateřské školy, kde o přijetí rovněž žádali.
 3. Pokud zápisový lístek nebude odevzdán do MŠ v daném termínu (žadatel je přijat do jiné MŠ, ztrácí o přijetí zájem apod.), bude takto uvolněné místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.
 4. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 25. 3. 2015, zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí.
 5. Kritéria pro přijetí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace najdete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.