Zápis do MŠ Bílina

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (1 vote cast)

Zápis dětí do mateřské školy k datu 1.9.2015 proběhne 9. dubna 2015. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud je volné místo.

Do MŠ jsou přijímány děti, které ke dni 31.8.2015 dovrší věku 3 let.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Žádost o přijetí dítěte do MŠ a evidenční list si rodiče vyzvednou v mateřské škole v den zápisu. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ obdrží rodiče do 30 dnů od podání přihlášky.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Kritéria přijímání dětí do MŠ

1/ přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní

docházky

2/ děti přecházející z Jeslí Žižkovo údolí

3/ zaměstnanost obou rodičů

4/ děti k celodenní docházce

5/ do naplnění kapacity děti které dovrší tří let do 30.10.2015 (přičemž rozhoduje den

narození dítěte)

6/ výjimku tvoří MŠ Síbova – zde přijímáme děti, které dovrší k 31.8.2015 dvou let věku

 

Při rozhodování opřijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Síbova bude ředitelka MŠ brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí

 

 

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže :

– dítě bez omluvy zástupcem dítěte do MŠ nejméně jeden měsíc nedochází

– zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná

– neustále neplatí včas poplatek za stravné, školné

– v průběhu zkušební doby – na základě doporučení pediatra nebo ped. psych.poradny

Ředitelka školy při ukončení docházky přihlédne k soc. situaci rodiny a k zájmu dítěte.

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.

Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními potřebami.

 

PŘIJETÍ DÍTĚTE MLADŠÍHO 3 LET VĚKU K  PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V souladu s §34 odst.1 zákona 561/2004 Sb. se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Žádný právní předpis neupravuje pevně spodní věkovou hranici dětí přijímaných k předškolnímu vzdělávání – jediným vodítkem je skutečně pouze § 34 odst.1 zákona 561/2004 Sb. Dítě mladší 3 let věku však lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče;dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.

V případě, že je dítě mladší 3 let věku přijato rozhodnutím ředitele mateřské školy k předškolnímu vzdělávání, stává se dítětem mateřské školy se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími, právnická osoba vykonávající činnosti mateřské školy se pak při poskytování předškolního vzdělávání tomuto dítěti řídí školskými právními předpisy.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Zápis do MŠ Bílina, 7.0 out of 10 based on 1 rating

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *