Přehled článků Kateřiny Benové

Rodiče seznamte se: Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání (RVP PV)

publikováno 16.5.2013

To, že se v mateřské škole děti vzdělávají rodiče ví, ale podle jakého dokumentu je jim utvářen program? Čím se řídí paní učitelky a celá pedagogická společnost při výběru činností pro děti v mateřské škole? Co je ze zákona povinné a co jejich osobní aktivita?

Rámcový vzdělávací program je základní výchovný dokument, veřejně přístupný pro rodiče. Mnozí jej však nečtou, jelikož je odborně sepsán, má jistou kvalitu a úroveň, která rodiče jako lajky a nepadagogy nemusí ke čtení zrovna dvakrát lákat. Přitom jej mají v MŠ neustále na dosah ruky.

Ráda bych Vás s RVP seznámila tak, jak jej v praxi využívám, jak ho vyučují profesoři na vysokých školách a jak jsem jej pochopila. Dovolím si, zjednodušit jeho obsah tak, aby jej každý pochopil a udělal si představu o tomto závazném programu využívaném v mateřských školách.

Odkdy je povinnost se tímto programem řídit: 1.9.2007 ( školským zákonem je dán od 1.1.2005)

Pro koho je určen: zřizovatele a pedagogy

Hlavní principy RVP:

-         respektování určitého vývoje dětí,

-         rozvíjení dětí s ohledem na jejich potřeby a možnosti,

-         vytváření klíčových kompetencí = předpoklady, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty dětí např. k učení, k řešení problémů, ke komunikaci..atd.

-         udává kvalitu vzdělávání v MŠ,

-         zajišťuje jednoduchou formou činnosti vzdělávání na různých školách,

-      vytváří podmínky pro hodnocení MŠ – vnitřní – učitelka si hodnotí, jak se jim s dětmi povedl úkol, vnitřní – rodiče hodnotí kvalitu školního výletu např. na základě reakcí dětí doma,

 Organizace MŠ:

-         podle zákona 561/2004 sb. o předškolním, školním …  - MŠ je součást systému vzdělávání v ČR jako druh školy,

-         zpravidla platí pro děti od 3-7 let,

-         třídy mohou být – homogenní – stejný věk , heterogenní – smíšený věk, integrované,

-         provozování MŠ – podle zákona se jedná o veřejnou službu,

 Co je specifické pro MŠ:

-         přizpůsobovat se potřebám a možnostem dítěte, respektovat jejich individualitu,

-         nabízet jim vhodné prostředí pro vzdělání,

-         vzdělávat děti v jedné třídě bez ohledu jejich učebních předpokladů – děti se nemohou rozdělovat do tříd podle toho jak jsou bystré, chytré…,

-         uplatňovat odpovídající metody a formy práce s dětmi,

 Cíl a pojetí MŠ

-         rozvoj osobnosti dítěte v oblasti jeho zdraví, rozumu, tělesném rozvoji, osvojení s pravidel chování, hodnot a vztahů,

-         vytvoření předpokladů pro další vzdělávání, plynulé propojení vzdělávání z MŠ na ZŠ,

-         pomoc při vyrovnávání nerovnoměrností vývoje mezi dětmi,

-   plnění diagnostického úkolu- včas poskytnout pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami péči – sdělit např. rodičům vadu řeči dítěte a navrhnout jim logopedickou péči,

-         doplnění rodinné výchovy,

-         smysluplné obohacení denního programu dětí.

 Čtyři důležité kategorie cílů podle RVP:

1)      rámcové cíle – univerzální rozvíjení dítěte,

2)      klíčové kompetence- výstupy/ činnosti v MŠ, které učitelka s dětmi dělá,

3)      dílčí cíle- rozvíjení dítěte v určité kategorii – biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní, environmentální,

4)      dílčí výstupy – činnosti utvořené v dané kategorii dílčích cílů.

 Obsah vzdělávání v MŠ: ( např. denní program dětí v MŠ)

-         platí pro celou skupinu dětí v MŠ,

-     měl by odpovídat specifikům MŠ – viz. Co je specifické pro MŠ,

-         jedná se o propojený celek činností,

-         očekávané výstupy mají činnostní povahu – učitelka s dětmi provádí činnosti – cvičí s nimi, poučuje je, čte jim…

-         rozdělení obsahu v 5 oblastech:

1)      Dítě a jeho tělo – biologická.

2)      Dítě a jeho psychika – Psychologická – jazyk a řeč, poznávací schopnosti, představy, fantazie, myšlenkové operace, sebepojetí, city a vůle.

3)      Dítě a ten druhý – interpersonální.

4)      Dítě a společnost – sociálně kulturní.

5)      Dítě a svět – enviromentální.

Podmínky vzdělávání v MŠ – jsou vymezeny právní normou

1) věcné podmínky – prostory, nábytek, vybavení, hračky, pomůcky, herní koutky, děti se podílejí na výzdobě MŠ, vybavení zahrady, vše musí odpovídat hygienickým a bezpečnostním normám,

2) životospráva – návyky ke zdravému životnímu stylu, vyvážená strava, pitný režim, pravidelný rytmus a denní řád, osobní hygiena, pobyt venku, volný pohyb po MŠ a na zahradě, respektovat individuální potřeby (aktivita, spánek, odpočinek),

3)psychosociální podmínky – cítit se dobře a bezpečně, postupně se adaptovat, učitelka respektuje potřeby dětí, reaguje a pomáhá,vyhýbá se negativním slovním komentářům, podporuje vzájemnou důvěru a toleranci, rovnocenné postavení dětí, volnost a osobní svoboda dítěte,

4) organizace – pružný denní řád, dodržování právních předpisů, pně se věnuje dětem, individuální přístup, vyvážený poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi, časna spontánní hru, respektovat soukromí dítěte,

5) řízení MŠ – vymezeny povinnosti a úkoly všech zaměstnanců, vytvářen informační systém, ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, motivuje, podporuje spolupráci, učitelé pracují jako tým, zvou ke spolupráci rodiče. Ředitelka vypracovává s ostatními pedagogy ŠVP, MŠ spolupracuje se zřizovatelem, ZŠ, odborníky. Místo pojmu řízení školy se dnes používá pojem „školský managment“. Zahrnuje systémový přístup k řízení školy se všemi jeho funkcemi: plánování, organizování ,vedení lidí (leadership) , hodnocení,

6) spoluúčast rodičů – doplňovat výchovu v rodině, znát rodinné zázemí, MŠ napomáhá rodičům v péči o děti, rodiče se podílejí na dění v MŠ,pravidelně se informují o dění v MŠ,o prospívání dětí,

7) personální a pedagogické zajištění – odborná kvalifikace,jasně vymezená pravidla, sebevzdělávání učitelů, profesní způsobilost v jednání, chování, pokud pedagog není kompetentní ke spec.službám, využívá spolupráce s odborníky.

Co dělá celý den mé dítko v MŠ?

Publikováno 9.4.2013

Kateřina Benová

Některé maminky to ví, protože jim děťátko hned po jejich odchodu z MŠ vykládá co vše celý den dělalo. Také nástěnka s výrobky dětí, texty písní a básní je důkazem nějaké činnosti pro rodiče. Jenže…. Co když Vaše dítko výmluvné není? Co když z něj zkoušíte vytáhnout jak se ve školce mělo a ono stroze odpoví ,,Dobře“ a už se zajímá o nějaký pamlsek či o to, jestli půjde s Vámi na hřiště nebo domů za svými hračkami? Občas se i stává, že se chce dítě rodičům aspoň s nějakou odpovědí zavděčit a „vymyslí“ si nějakou nepravděpodobnou činnost. Jednou mě maminka v šatně oslovila, že si ve školce stříhají děti navzájem vlasy. Skutečnost byla taková, že jedna holčička ostříhala kadeřnické panně vlasy ( což samozřejmě neměla dělat, dostala dětské nůžky na papír, ale potají si je schovala do kapsy pro pozdější použití na panenku), jiné dítko to vidělo a doma vykládalo, jak se ve školce stříhají vlasy. Ráda bych Vás tedy seznámila s činnostmi, které v MŠ děláme ať si můžete udělat přehled, co Vaše zlatíčko celý den dělá a ať můžeme některým rodičům, převážně některým tatínkům oponovat v jejich tvrzení : ,,Ve školce si děcka jen hrají, jí a spí. „

Hra je ve vývoji dětí předškolního věku zásadní a stěžejní. Dovoluji si říct, že děti cca 50% času ve školce věnují volné hře s kamarády, či samostatně, 20% obsahuje stravování, příprava na něj, spánek (odpočinek), pobyt venku a cca 30% účelné činnosti s učitelkou.

Komunitní kroužek – Povídáme si s dětmi jak se měly předchozí den, co by chtěly dnes ve školce dělat, co je čeká za téma. Každý musí mít prostor k samostatnému vyjádření. Opravujeme stavbu věty u dětí, podporujeme je ve vyjádření vlastních názorů a postojů.

Cvičení – Z hygienických důvodů by se děti měli převlékat do úborů ( cvičíme bez přezůvek, bosou nožkou vedeme k prevenci plochých nohou u dětí předškolního věku)

Děti při cvičení milují strachový pytel, ty které se bojí dostanou do něj baterku, nebo se drží kamaráda za nožku nebo jej obejdou, oblíbené jsou překážkové dráhy, skluzavka z lavičky zapáčené o žebřiny, všelijaké závody a běhací hry.

Grafomotorické a pracovní listy – V grafmot. listech děti procvičují s učitelkou ručku a připravují ji k psaní, pomocí motivace paní učitelky a pěkně zpracovanému listu děti malují kolečka, křížky, vlnky, čárky, malují v síti…atd. V pracovních listech musí děti používat převážně logiku. Učitelka je nemotivuje např. básní či příběhem a děti hledají cestu z bludiště, počítají kuličky, rozeznávají geo.tvary… a vše zapisují či zakreslují.

Výtvarné a pracovní činnosti – Děti si rozvíjejí kreativitu, učí se nové techniky a procvičují opět ručky. Mají rády malbu na velký formát, také plastelína je oblíbená, nejlépe s vykrajovátky a válečky, největší úspěch mají netradiční techniky – kresba vodou na chodník, zdobení ptačích budek, tvoření dárečků pro své blízké – z keramiky, fimo hmoty…atd.

Hudební činnost – Děti se kromě učení písní seznamují i s hudebními nástroji. Občas dětem dovolím zahrát si na klavír. Ukážu jim, jak vypadá klavír uvnitř a vysvětlím jim, že nesmí na tlačítka moc tlačit, také na kytaru si děti rády zahrají. Držím ji v ruce a ony si zkoušejí zahrát, seznamují se s tím, jak tvrdé jsou struny, poslouchají odkud jde zvuk… oblíbené jsou Orffovy nástroje: dřívka, činelky, tamburínka aj. s těmi se děti snaží doprovodit při zpěvu. Trénujeme udržení rytmu, správný úchop nástrojů.

Básničky a říkadla – Děti se učí básničky tématické, s pohybem i s příběhem. Polámal se mraveneček, je dlouhý příběh, avšak děti natolik zaujme, že se jej naučí. Dodržují rytmus, správně artikulují, dýchají a trénují paměť.

Dramatické činnosti – V dnešní době je návštěva divadla či hoštění divadelního souboru v MŠ raritou, ale divadelní scénky a představení nacvičují děti ve školce téměř každý den. Nejen v námětové samostatné hře, kdy si hrají v kuchyňce na rodinu, či pejsky, ale také skupinově s paní učitelkou. Kostýmy a převleky jsou pro děti velmi motivující. Rozdám dětem obroučky z brýlí, kabelky, batůžky, vtipné klobouky, šátky, šálky a show může začít. Zvolíme si nějaké téma – třeba na návštěvě, rozdáme si role a nevědomě se učíme společenskému chování, nebo když potřebuji děti poučit o bezpečnosti , zahrajeme si na obchod a na situaci, kdy se dítko ztratí. Hledáme společně řešení co má dělat. Občas jsou některé děti stydlivé a nechtějí se zapojit do hraní, nenutíme je, ale zapouštíme je do děje např. jako nápovědu nebo držení kulis.

Pobyty venku – Pokud tomu počasí dovolí ( není v Ostravě smog, déšť nebo velký mráz) podnikáme kromě návštěvy školní zahrady a hřiště i vycházky do okolí. Kromě chození si s dětmi během vycházky povídáme o tom, co se děje v okolí. Pozorujeme změny přírody, komentujeme zvířata, lidi jak jdou s pejsky, pozorujeme výzdoby v oknech.

Experimenty – Obarvit vejce slupkami z cibule, zasadit kaštan do hlíny, nechat vykynout těsto, udělat kouzlo či trik a mnohé další činnosti objasňující přírodní a fyzické zákony.

Seznámení s cizím jazykem – I když nejsme soukromá, ani jazyková školka seznamujeme děti s cizím jazykem pomocí jednoduchého říkadla či písně. Občas nezaškodí pustit dětem známou pohádku v angličtině, či poučné video Angličtina pro děti. Také nějaké slovíčko dětem nadhodíme během oběda, či pobytu venku. A nejen angličtina, ale i rusky říci / Děd maróz/ během povídání o Dědu Mrazíkovi nezaškodí nebo francouzská píseň / Frérer žaku/ a slovenská jednoduchá lidovka by mohli děti bavit a poučit je o rozmanitosti jazyků na světě. Nic dětem nenutíme a ani se na ně nezlobíme, když říkanku či slovo v cizím jazyce nezvládnout vyslovit. Důležité je – pouze je s cizím jazykem seznámit.

Didaktické hry a obrazový materiál – Pomocí magnetků si na tabuli skládáme geo. tvary, rozvíjíme logiku pomocí her známých jako jsou např. Pexeso- paměť, Kvarteto- počty, strategie, Člověče nezlob se- trpělivost, počty. Velké plakátky s ročním obdobím, s obrázky zvířat, květin, stromů, plodů slouží k lepšímu pochopení tématu. Děti si umí lépe představit téma, o kterém si v daný den či období povídáme.

Vaříme a pečeme – Pokud je k tomu mateřská škola vybavena, tak vaření a pečení je výborná činnost nejen pro dívky. Starším dětem dávám možnost rozbít si vejce, umýt vařečku,nastrouhat sýr či oloupat škrabkou mrkev, mladší míchají,umývají potraviny, krájejí příborovým nožem zeleninu. Během vaření děti ochutnávají, poznávají vůně a pojmenovávají ingredience. Ať pečeme obyčejnou piškotovou buchtu, cukroví na Vánoce, děláme si salát či chlebíčky, vždy mají děti velkou radost, jak předávají maminkám své jedlé výtvory.

A činností je víc a víc. Každý den se snažíme dětem vyhovět. Dáváme jim prostor pro hru s kamarády. Ptáme se jich, kterou aktivitu by chtěli dělat, co by si chtěli vyzkoušet a následně hodnotíme, jak se jim úkol povedl, zda by něco změnili a jestli si ho chtějí příště zopakovat.

Každodenní nešvary maminek – aneb co Vám někdo jen tak neřekne

Publikováno 26.3.2012

Kateřina Benová

Každý z nás, ať vykonává jakékoliv zaměstnání nemá rád některé situace, které si Vaši zákazníci či spotřebitelé vymýšlejí. I v mateřské škole se stává, že si můžete – ať nevědomě u p. učitelek udělat špatné jméno či vroubek. Ráda bych Vás s pár nešvary seznámila.

1) Pozdní příchody do MŠ – každá mateřská škola má svou otvírací dobu, kdy můžete děti ráno vodit. Není to otázka jedné hodiny, kdy se děti vodí, tudíž je na Vás kdy si vstanete. Mezi námi učitelkami nejsou oblíbené maminky, které přijdou 5 min před tzv. „zavíračkou“. Mnohdy se od dětí dozvíme, že si zkrátka s maminkou chtěli přispat, nebo se dítko ráno dívalo na televizi a maminka si sním nevěděla rady a neuměla jej od pohádek odtrhnout. Pokud se takový scénář opakuje každodenně, tak si buďte jistí, že vroubek si vysloužíte nejen u učitelek, kterým zdržujete ranní program, ale i u školnic, které svou práci taky kvůli Vám zdržují.

 I u lékaře, jsou odběry např. od 7-8 hod a kdo přijde po 8 hodině nebo těsně před ní není přijat a musí se objednat znovu.

2) Pozdní odchody z MŠ u nezaměstnaných rodičů či maminek na MD – i když mateřská škola je otevřena do 16:30 hod neznamená to, že ji budete do poslední minuty každodenně využívat a to v případech, že jste nezaměstnaná nebo na mateřské dovolené. Opět opakuji, toto se týká maminek, které tak MŠ jako „úschovnu dětí“ používají každodenně. Neuvědomují si, že je to ne-fér, vůči rodičům, kteří pracují a OPRAVDU to hlídání potřebují. Také děti strádají po maminkách, zvlášť když ví, že jsou doma s jejich mladším sourozencem. Doba je zlá, lidé mají hodně práce, někdy za málo peněz. Pokud si vyděláváte na MD oznamte to učitelce. Nebo pokud máte jako nezaměstnaná brigádu, nestyďte se svěřit , že dítě bude v MŠ celý den. Určitě najde pro Vás učitelka pochopení a nebude se na Vás dívat skrz prsty, jako na tu, co se chce dítěte zbavit.

Opět příklad z lékařství: Každá zdravotní sestra upozorňuje seniory co jsou v důchodu i pacienty, co jsou na nemocenské dovolené, ať chodí k lékaři ráno, jelikož odpoledne je čas pro zaměstnané, kteří jsou dopoledne v práci. I zde se upřednostňují zaměstnaní lidé.

3) Neobvyklé požadavky na MŠ – stává se, že přijdou maminky s požadavky, které nejsou v rámci možností a počtu dětí možné. Např. : ,, Zdá se mi,že Pepík málo pije paní učitelko. Kontrolujte jej prosím kolik toho za den vypije. „ ,,Petruška měla dnes na sobě růžové tričko, ale když jsem pro ní přišla, měla na sobě červené, které má jako náhradní. Jak je to možné?“  ,,Vašík říkal, že dneska nespinkal vedle Vlastíka jak si přál, nešlo by, ty postýlky ukládat tak, ať vedle sebe leží kamarádi?“ …atd. Kdybychom všem rodičům měli vycházet vstříc, nevěnovali bychom se dětem po stránce výchovné a vzdělávací, ale pouze kolem servisu a někdy zbytečně rozmazlujících požadavků. Pokud je to jeden požadavek, učitelka Vám ráda vše vysvětlí a domluví se na kompromisu, pokud se těchto požadavků z Vaší strany objeví více, bylo by dobré se zamyslet nad počtem dětí, které jsou ve třídě na jednu učitelku. – tj.cca  13dětí.

Na poště by se také paní pošťačce  za přepážkou nelíbilo, kdyby Vám musela na obálku nadepisovat jméno a adresu, vložit místo Vás dovnitř dopis a zalepit ji. Pouze Vám prodá známku a tím to pro ni končí.

4) Přejete si po mateřské škole aby se o Vaše dítko starala ukázkově, kontrolujete všechny postupy učitelek, ale sami se nepodílíte na vývoji svých dětí. Např. když své dítko každodenně oblékáte v šatně, krmíte jej, nevedete jej k správnému úchopu lžíce u jídla, u starších dětí nedbáte na to, aby jedlo vidličkou v kombinaci s nožem, také nekontrolujete jak drží tužku… všechno to jsou věci, které jsou OBČAS zapotřebí dodržovat i doma. Pokud ráno spěcháte, chápu, že dítko oblečete, ale odpoledne už máte čas. Nechte jej obléct si kalhoty, zapněte mu pouze knoflík či zip. Zavažte boty, ale ať si je už obuje sám. Proč ho necháváte doma pobíhat po bytě a vy za ním běžíte s lžící jídla ve strachu, že celý den jinak nic nesnědlo. Proč si jej nedáte na klín, neposadíte ke stolu, nedáte lžíci do ruky a nejste trpělivý, nemáte pevnou vůli a nestojíte si za svým? Jestli doma nevedete dítko k samostatnosti a ke zdokonalení důležitých oblastí dítěte, nechoďte za učitelkou s požadavky co chcete aby naučila dítko ona, ale co byste měla naučit dítko doma vy a také jak. Každá z učitelek Vám ráda poradí metodu, jak docílit a namotivovat dítě ke spolupráci.

Paní prodavačce v květinářství, by se také nelíbilo, kdyby za ní přišel zákazník s výčitkami, že prodává špatné květiny, že mu doma uvadla. Přitom ji nezalíval, nehnojil a nepřesazoval.

 5) Dodržování pravidel v MŠ – na třídních schůzkách se učitelka vyjádří k pravidlům, které jsou v MŠ. Řekne, zda si dětí smí či nesmí nosit hračky, jestli si děti na školní zahradu berou své odrážela z domova, nebo se používají školní. Také při akcích oznamuje, zda si děti mají vzít svačinu, repelent do lesa apod… Vždy jsou rodiče předem obeznámeni s informacemi i přesto se najdou výjimky, kteří to opět poruší a ještě se tváří ukřivděně. Např. když učitelka na školním výletě zabaví čtyřleté holčičce žvýkačky z obavy, že je rozdá všem dětem a oni se jí při sportování „zadusí“. Jakoby to ta učitelka na schůzkách neříkala, že děti nemají mít sebou žádné sladkosti. Nebo když učitelka zabaví dítku repelent, které mu najde v kufru ve škole v přírodě, ve strachu, že ho omylem kamarádovi stříkne do očí. Také cucavé léky na kašílek, které maminka dala holčičce do batohu a učitelka riskuje, že jej holčička nabídne kamarádce, která bude mít náhodou na ně alergii či nežádoucí účinky- např. průjem. A takových případů je spousta. Co si asi učitelka pomyslí o mamince, která dala chlapečkovi na výlet tzv. rybičkový nůž na ořezávání klacíků? Ano, i to jsme v batohu 5ti letého chlapce našli.

Co se asi stane na letišti, když najdou u manželky v batohu platovou hračku pistoli, svého malého syna? Že by si ostraha zaťukala na čelo a řekla si: ,, Je ta ženská normální?“

Na závěr: Některé případy se Vám zdají za vlasy přitažené, nebo nepravděpodobné. Také se může stát , že všechny tyto body 1-5 děláte a nikdy Vás nenapadlo, že vypadáte na očích učitelek jako „ prudičky“ nebo že si u nich děláte tzv. vroubek. Komunikace s učitelkou a svěření se s nějakými obavami či problémy v rodině nejsou nikdy na škodu. Dám ruku do ohně, že když přijdete za učitelkou a svěříte se, že na MD nezvládáte obě děti najednou a domácnost a poprosíte ji o nějaké tipy na zabavení staršího dítěte doma, určitě se Vám nevysměje. Také pozdní příchod ráno, omluva typu: ,, Nezlobte se, zaspali jsme. Zítra se to nebude opakovat.“  Nebo : ,, Paní učitelko, poraďte mi, jak mám toho kluka ráno vytáhnout od televize. Strašně křičí a dělá scény. Mám strach co řeknou sousedi.“ Také se mi zalíbila věta jedné maminky: ,, Víte , já už taková jsem. Já se na všechno ptám. Klidně mě zastavte, ale mě to nedá spát, když se nezeptám. Můžu udělat to a to, dát své dceři do Mš to a to… „ Maminka byla upřímná a to se mi líbilo. Nebála se, měla důvěru a vzájemně jsme se respektovaly.

Do dobré hospody se chodí na dobré pivo i jídlo, dobrá komunikace s hospodským vede k dobrým vztahům i mezi ostatními hosty, kde můžete získat známosti, kontakty a hlavně dobré přátele.

Často se stává, že pro změnu my učitelky chodíme za maminkami s prosbou o radu např. z oblasti vaření nebo s žádostí o informaci, kde chodí ke kadeřníkovi, kde se dá koupit to a zase tamto, také chodíme k maminkám na pedikúry, kurzy angličtiny… aj.

 Udržování dobrých vztahů mezi rodiči a personálem z MŠ jsou k nezaplacení.

Zkrátka – nebojte se učitelky na cokoli zeptat, zároveň si říct o radu, svěřit se i přiznat k něčemu, co se Vám nedaří.

Jak se připravit na zápis do mateřské školky?

publikováno 15.3.2013
Kateřina Benová

Už jste si vybrali mateřskou školu, kde byste své dítko chtěli zapsat. Už jste zjistili termín zápisu, ale jak se na něj připravit? Co Vás tam bude čekat? Máte se něčeho obávat? A jak připravit sebe a své dítko? A podle čeho vyberou mé dítě? Můžou mě odmítnout? A proč?

Zápis do Mateřské školy je prvním velkým kontaktem mezi matkou, dítětem a vedoucí učitelkou s ostatními zaměstnanci. Proto radím dopředu nezanedbat přípravu. A nepřijít rozespalá, neupravená a v teplákách. Nikdo po Vás nevyžaduje kostýmek, sukni ani nic společenského. Oblečte své dítko i sebe do čistého upraveného oblečení, v kterém se dobře cítíte. Možná je tento odstavec pro Vás zbytečný, ale věřte, že v MŠ se setkáváme s extrémy.

Dopředu se informujte o všech dokumentech, které máte vzít sebou. Nic nezapomeňte a zkontrolujte si jejich datum splatnosti a trvání.

Informujte své dítě dopředu, že se jdete do Mateřské školy podívat. Nestrašte ho a neodrazujte větami: ,, Tak tady ti to ukážou! Tady to tvoje zlobení skončí!“ Raději dítě povzbuďte :

,, Půjdeme se povídat za moc hodnou paní učitelkou, za dětmi, které se na tebe těší a za hračkami, které doma ještě nemáme a tady si s nimi budeš příští šk. rok hrát.“

Se samotným zápisem probíhá většinou na MŠ i den otevřených dveří, kdy se do třídy můžete podívat osobně. Učitelky jsou s touto situací seznámeny a počítají s Vaší návštěvou. I přesto Vám dobře radím zdržet se na třídě max. několik minut. Zeptejte se učitelky na vše co Vás zajímá, projděte si s dítkem za ruku hernu, třídu, toalety, představte mu hračky, popište práci či hru, které se učitelka s dětmi ve třídě věnují a jděte dál. Dlouhým zdržováním se může třída přeplnit maminkami a budoucími dětmi, učitelka se pak špatně orientuje a nestíhá s dětmi činnosti jako je např. nezbytná příprava na oběd či převlékání na pobyt venku….atd. Pokud nastane situace, kdy se Vašemu dítku zalíbí ve třídě až moc, že nebude chtít odejít, zeptejte se učitelky jak dlouho můžete ve třídě zůstat, abyste je nezdržovali od provozu.

Vedoucí učitelka s Vámi bude mít pohovor, během kterého se provedou administrativní záležitosti, odpoví na Vaše otázky a bude ji zajímat zda je Vaše dítě připravené nastoupit do mateřské školy. Na internetu najdete mnoho požadavků, které některé MŠ vyžadují. Mezi nejdůležitější však patří : 1) Zda dítě nenosí plenky. A to ani během spánku! 2) Je schopné se samo najíst lžící a není krmeno. 3) Vysvleče se samo. To jsou ty nejhlavnější požadavky. Já bych dodala sama za sebe : Nevozíte jej už v kočárku. Zvládne procházku s dětmi do okolí MŠ.

Po návštěvě MŠ očekáváte zprávu zda jste přijati. Nevolejte do MŠ každou chvíli! Vybírání rodičů není práce na pár dnů. Vedoucí učitelka pracuje s počítačovým programem, ve kterém jsou zadány všechny MŠ a musí Vás do něj uvést. Proto nevězte hlavu, kdyby Vás nepřijali. Ostatní MŠ dostanou zprávu, že je Vaše dítko k mání a samotná vedoucí učitelka Vám ráda řekne, kde v okolí Vás přijmou. A podle čeho se tedy vybírá? Hlavní je věk dítěte! Předškolní děti mají ze zákona přednost. Tz. ty, které nastupují do MŠ poslední rok před povinnou školní docházkou. Další postupy výběru jsou individuální. Standardně by to mělo být dle věku – starší mají přednost před mladšími, dle bydliště – čím blíž dítě u MŠ bydlí tím lépe. Pokud jste již chodili do jiné MŠ a neudělali jste si tam moc dobrou pověst. Vězte, že vedoucí učitelky mají mezi sebou velmi úzké kontakty a vše se všude ví. Pokud jste tedy u zápisu tvrdili, že jste z minulé mateřské školy odešli kvůli šikaně, kterou bylo vaší dítě obětí, a vedoucí učitelka se doslechne, že jste neplatič a dlužník tak nepočítejte s uvítáním s otevřenou náručí. Opět Vás nechci strašit, ale ráda Vás uvedu do extrémů, které se v MŠ často stávají.

Pokud Vás do MŠ přijali, tak gratuluji. V dalším článku se můžete těšit na tipy, co vše si můžete před nástupem do MŠ s dítětem trénovat a jak ho navyknout na režim v mateřské škole.

Podle čeho vybrat mateřskou školku pro své dítě?

Kateřina Benová
učitelka mateřské školy

Sotva jsme opustili porodnici, už musíme rozhodnout o budoucnosti svých dětí. Najít pro dítě dobrého lékaře, zubaře, pojišťovnu, založit mu spoření a poohlédnout se po nejvhodnější mateřské škole, kde bude dítko docházet skoro každodenně a připraví jej na povinnou školní docházku. Jak ale vybrat tu nejvhodnější ? Podle doporučení přátel? Podle bydliště? Jak zjistit, kde se mé dítko bude nejen rozvíjet, ale zároveň budou na něj učitelky milé, vstřícné a trpělivé?

Jako první kritérium je vzdálenost MŠ od bydliště. Které mamince by se nelíbilo přejít pár ulic a mít školku nadosah. Nejen, že v případě přesunu je cesta pro maminku i dítě nenáročná, ale také v případě neočekávané situace ( když např. děťátko v MŠ dostane teplotu a maminka pro něj musí přijít) je blízkost bydliště zásadní.

Není výjimkou vzdálenost mateřské školy a zaměstnání jednoho z rodičů. Musíte ovšem počítat také s tím, že během cca 3 let, kdy bude Vaše dítě MŠ navštěvovat nezměníte adresu zaměstnání a tím se Vám převádění dítěte do mateřské školy nezkomplikuje.

Doporučení přátel je v tomhle případě nad zlato. Čím více známých a přátel Vám MŠ doporučí, tím lépe. Určitě se nespoléhejte jen na jeden zdroj informací. Je možné, že sousedka není s MŠ spokojená, ale je pouze výjimkou mezi rodiči, kteří problém nemají.

V dnešní době je několik druhů mateřských škol. Nelze říci, který druh je lepší a který horší. Každý má své kouzlo a zaměření. Nejrozšířenější mateřské školy jsou s rámcovým vzdělávacím programem – tzv. normální mateřské školy. V nabídce jsou také školy waldorfského typu, Montessori, zdravé, lesní a ekoškoly , církevní a se speciálním zaměřením, které jsou obzvlášť důležité. Uvítají je rodiče, kteří mají dítě se speciálními vzdělávacími potřebami či logopedickými aj. vadami.

Mateřská škola není úschovna dětí. Je přestupovým místem od matčiného klína do základní školy a nenazývá se školkou, ale školou. Dítě se v ní má rozvíjet a připravovat na povinnosti, které jej po nástupu na ZŠ čekají. Není proto na škodu nahlédnout do vzdělávacího programu mateřské školy, kde se dozvíte náplň činností mateřské školy.

O dobrých vztazích mezi rodiči a pedagogy a mezi personálem samotným vypovídají akce mateřské školy. Můžete se setkat s MŠ, která za celý školní rok pořádá pouze besídku na Vánoce a na konci školního roku. Nebo s takovou, kde se objevují výtvarné dílny pro rodiče a děti, lampiónové průvody, zahradní slavnosti, maškarní bály pro děti i rodiče, spaní v MŠ, plavecké výcviky, návštěvy solné jeskyně, lyžařské kurzy, školy v přírodě…aj. akce, potvrzující aktivitu personálu zaměřenou nejen na Vaše děti, ale i rodiče samotné. Také kroužky v Mateřské škole vypovídají o jejím charakteru. Nejlepší jsou ty, které vedou samotné učitelky z MŠ a mají na ně spec. kurzy, osvědčení či jiné certifikáty. Děti moc dobře znají, ví co na ně platí a co jim v dané činnosti jde a na čem by měli ještě zapracovat. Agentury, které prostřednictvím MŠ pořádají kroužky, mohou nabídnout jistě certifikované lektory, ale za větší poplatky a utvrzují neaktivitu učitelek pořádat kroužky samotné.

Náročnější rodiče uvítají Soukromé mateřské školy. Provozní doba je individuální, na malé množství dětí je jedna učitelka, takže péče je 100%. Nabízí kvalitní výuku zaměřenou na dítě samotné a ani výuka s rodilými mluvčími u soukromých škol není výjimkou. Za tento komfort si rodiče připlatí nemalou částku.

Poslední indicie na výběr nejvhodnější MŠ je osobní návštěva. Každá MŠ nabízí dny otevřených dveří, má v letních měsících přístupné školní zahrady a při domluvě s vedoucí učitelkou Vás rádi provedou ve třídách, kde se můžete na provoz podívat osobně.

Ať si vyberete jakoukoliv MŠ, přeji Vám šťastnou ruku, spokojené dítko a milé paní učitelky.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +5 (from 5 votes)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>