Praha 11

Přijímací řízení do mateřských škol pro školní rok 2015/2016 bude probíhat v termínech

23. 3. 2015  -  24. 3. 2015 výdej přihlášek

13. 4. 2015 -  14. 4. 2015 sběr přihlášek

Přijímací řízení do mateřské školy má svá pravidla:
-k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34, odst. 1, a odst. 4, školského zákona, v platném znění
-předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let
-k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
-o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře
-přijímací řízení je v kompetenci ředitelky školy a řídí se § 34, odst. 2, kdy ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání, a odst. 3, kdy ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte
do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce
K zápisu je třeba mít:
-rodný list dítěte
-průkaz totožnosti rodiče nebo zákonného zástupce dítě
-u cizích státních příslušníků doklad o legalizaci pobytu na MČ Praha 11.

Zpravidla do třiceti dnů od podání přihlášky vyhotoví ředitelka školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte
-rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do mateřské školy se řídí náležitostmi zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád., ve znění pozdějších předpisů
-rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí, oznámí ředitelka zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném místě
-zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí
ke vzdělávání, za oznámená
-zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí
do jimi zvolené MŠ
-mateřské školy nemají spádové obvody, ale ředitelka mateřské školy může informovat
o případných volných místech v jiných mateřských školách městské části
-dítě může být přijato v další mateřské škole na Praze 11, přijímací řízení vede ředitelka této školy.

Pozornost je nutno věnovat vyplnění přihlášky a uvést veškeré požadované údaje, i případná specifika dítěte (např. ve stravování, chování..), která škole později napomohou v práci s dítětem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>